Đớp thính của BTS cmnr -

Chim chim, sugar, jongcook, jin, vee, rapmons, j- hope là những boys k thể đáng yêu hơn được nữa làm sao tôi chịu nổi đây!!!!