một trong 2 người ôm V tại Music Bank Singapo là fake ak??? -

Hoang mang