Tao quỳ! -

Daniel à! Anh đừng có cười kiểu đấy! Em sắp nhập viện rồi đây này! Daniel ơi! Đào ơi!????????????????????