My Choice !!! MAMA 2017 !!! Ai vote giống tui hơm nè??? -

Mới thi xong, thoải mái quá. Bây h tui sẽ quyết tâm tập trung vào việc vote MAMA và đây là "My choice"