Cạn lời với bạn EXO-L này! -

Một số bạn EXO-L luôn nói EXO-L có học thức mà như thế này.